1998-2017: El càrtel del dret civil balear ha impedit la competència en matèria civil?

Diéguez: «(...) no sé por qué una comisión tan grande para la necesidad, y la necesidad está clara, y el sentido de la reforma (...).

En fin, entrando en el tema del coste que va a tener esta reforma, supongo que el coste será cero porque, habida cuenta del prestigio, del carácter y de la cautela que se ha tomado, si tiene que ser por horas, creo que va a ser un desastre para esta comunidad autónoma».

Preguntes RGE núm. 4806/98 i 4807/98 del diputat Diéguez i Seguí i resposta de la Consellera de Funció Pública, Pilar Ferrer Vanrell. Diari del Ple del Parlament, n.º 132, 17.11.1998, p. 5578.

10. DCB. BIBLIOGRAFIA. CULTURA. LITERATURA

"There are forms of greatness, you know, 
which when not applied in art or religion
 make havoc of ordinary life".  
 ["... hi ha algunes formes de grandesa que, 
si no són aplicades a l'art o a la religió, 
converteixen la vida ordinària en un infern".] 
Justine, The Alexandria Quartet, de Lawrence Durrell.

I. La doctrina 
Per no ser reiteratius en relació amb tants de llocs on s'ofereix bibliografia extensa i, a vegades, amb una presentació desordenada, sobre l'anomenat dret "foral", en general, la nostra aportació bibliogràfica pretén focalitzar els temes en el DCB i, per això, ens limitem a la referència a les obres que, en exclusiva o en part, fan referència a la situació de les Illes Balears. II. CULTURA POPULAR I LITERATURA