Els Dret masculí reclama el dret a que hi hagi oferta de putes per simular relacions sexuals; a que el cos femení entri al seu Dret com a "thermomix" per pastar criatures humanes, que el dret a ser pares sigui superior a l'autoritat materna extra legem ... Són les darreres conseqüències de no tenir les dones la competència absoluta sobre el propi cos i els fruits, la maternitat plena lliurement decidida, el dret de les dones a sortir del Dret. És el senyal de com s'estén, com una boira espesa, la ruptura social entre homes i dones. El nihilisme polític que acompanya la fi del patriarcat. Practicar les dones la igualtat entre nosaltres, saber-nos iguals, davant les aplicacions de les regulacions del Dret masculí i incorporar el fill al nostre feminisme són les escletxes per on arribarà una mica de claror al nihilisme que acompanya el final d'una època, la que es va iniciar amb l'Estat modern, al segle XVI.

«... son las relaciones sociales entre hombres y mujeres, con la fuerza y la palabra normativa de los primeros con respecto a las segundas, lo que hace a las mujeres impotentes para la acción. En otras palabras, la relación hombre-mujer está ya inscrita en el derecho y está en él inscrita de manera que aplasta a las mujeres.»

Lia Cigarini, La política del deseo (traducció de Milagros Rivera).


... el mal punto de partida estructural está en la monosexuación en masculino del Derecho que conocemos.

En lo relativo al trabajo, es un derecho que ignora la maternidad porque ha sido elaborado a la medida del cuerpo del hombre.

Pero ... las mujeres de hoy hemos dicho un «doble sí» al trabajo remunerado y a la maternidad, una y otra plenamente vividas, sin conciliaciones ficticias ni falsas alternativas, y este doble sí es una revolución simbólica (revolución de sentido) irreversible que lo cambia todo.

Por eso la injusticia salarial no se corrige: la necesitamos como señal de que mientras que la maternidad no entre y esté entera y libre en el sentido del trabajo, el derecho del trabajo (sin excluir otros derechos) le resultará hostil o superfluo a una mujer.

Pròleg de Milagros Rivera a: Un derecho del deseo, un derecho sexuado, de Laura Mora.

1. EL DIA A DIA DEL DCB (Comissió assessora; altres TEMES)

"... no hi ha porta, no hi ha pany, 
no hi ha res que pugui barrar el pas 
a la llibertat del meu enteniment." 
de Virginia Woolf, Una cambra pròpia. 


1. La Comissió Assessora de Dret civil balear
Història CADCIB
Al davall: "Iura propia History X
Al davall: Sectarisme?

2. Seguint a la Comissió Assessora de Dret civil balear (CADC)

2.2. Comissió d'Experts (1998-99) i l'Informe sobre la reforma del Dret civil balear

2.3. Principals resultats del treball de la CADC
2.3.A. La Comissió 2014-: Presidenta Pilar Ferrer.
De nou, la pendent reforma del règim patrimonial del matrimoni per capítols: capítol I; capítol II; capítol III; capítol IV; Darrer capítol; 1er. segona temporada;

2.3.C. La Comissió 2004-2009: Presidenta Pilar Ferrer. Sense resultats normatius
2.3.D. La Comissió 2000-2003: President Miquel Masot i Miquel Coca. La Llei de Parelles estables

3. Seguint alguna actualitat del DCB  

4. Sobre DRET CIVIL D'EIVISSA I DE FORMENTERA 

 * 2011 Notícies sobre la Reforma del règim patrimonial del matrimoni notícia 1; notícia 2; notícia 3; notícia 4; notícia 5;

4.2. Notícies del dret civil propi a Formentera

5. Cursos interessants en general

Curso básico de Derecho agrario y alimentario. AULA Reus. Online
Especialista en mediación civil y mercantil. Wolters Kluwer Formación. Semipresencial.