1998-2017: El càrtel del dret civil balear ha impedit la competència en matèria civil?

Diéguez: «(...) no sé por qué una comisión tan grande para la necesidad, y la necesidad está clara, y el sentido de la reforma (...).

En fin, entrando en el tema del coste que va a tener esta reforma, supongo que el coste será cero porque, habida cuenta del prestigio, del carácter y de la cautela que se ha tomado, si tiene que ser por horas, creo que va a ser un desastre para esta comunidad autónoma».

Preguntes RGE núm. 4806/98 i 4807/98 del diputat Diéguez i Seguí i resposta de la Consellera de Funció Pública, Pilar Ferrer Vanrell. Diari del Ple del Parlament, n.º 132, 17.11.1998, p. 5578.

Experiència docent (1998-2017)


Docència UIB - Curs 2017-18 (Professora titular de Dret civil) 
Grau en Dret (Pla 2009): 20407 - Fonts del Dret II (6 c.ECTS) 
Grau en Dret (Pla 2009): 20423 - Responsabilitat Contractual i Extracontractual (6 c.ECTS)     
Grau en Dret (Pla 2009): 20428 - Donacions i successions (6 c.ECTS) 
Grau en Dret (Pla 2009): 20441 - Dret Civil de les Illes Balears (optativa online 6 c.ECTS)   

*Altres. Curs 2017-18 
UOM. Optativa. «El dret que regula la vida privada de les persones des d'una mirada sènior». (10 hores)

Docència UIB - Curs 2016-17 (Professora titular de Dret civil)
Grau en Dret (Pla 2009): 20409 - Persona i Família (6 c.ECTS) 
Grau en Dret (Pla 2009): 20423 - Responsabilitat Contractual i Extracontractual (6 c.ECTS)
Grau en Dret (Pla 2009): 20428 - Donacions i successions (6 c.ECTS) 
Grau en Dret (Pla 2009): 20441 - Dret Civil de les Illes Balears (optativa online 6 c.ECTS)  

Docència UIB - Curs 2015-16 (Professora titular de Dret civil)
Grau en Dret (Pla 2009): 20407 - Fonts del Dret II (6 c.ECTS)
Grau en Dret (Pla 2009): 20423 - Responsabilitat Contractual i Extracontractual (6 c.ECTS) 
Grau en Dret (Pla 2009): 20441 - Dret Civil de les Illes Balears (optativa 6 c. ECTS) 

Docència UIB - Curs 2014-15 (Professora titular de Dret civil)
sense docència Llicenciatura en DRET (Pla 1997): 2931 - Dret Civil de les Illes Balears (4.5 crèdits) 
Grau en Dret (Pla 2009): 20407 - Fonts del Dret II (6 c.ECTS) 
Grau en Dret i ADE (Pla 2013): 20407 - Fonts del Dret II (6 c.ECTS)
Grau en Dret (Pla 2009): 20441 - Dret Civil de les Illes Balears (optativa 6 c. ECTS)  

*Altres. Curs 2014-15  
Expert Universitari en Resolució de Conflictes Civils i Mercantils mitjançant la Mediació. Mòdul 5: Relaciones de vecindad, incluyendo la problemática del derecho real de servidumbre (3,5 hores).

Docència UIB - Curs 2013-14 (Professora titular de Dret civil)
sense docència Llicenciatura en DRET (Pla 1997): 2931 - Dret Civil de les Illes Balears (4.5 crèdits) 
Grau en Dret (Pla 2009): 20409 - Persona i Família (6 c. ECTS) 
Grau en Dret (Pla 2009): 20441 - Dret Civil de les Illes Balears (optativa 6 c. ECTS)

*Altres. Curs 2013-14 
Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família: 
10889 -  Dret del Menor i de la Família (20 hores) 
Màster en Dret de família (Títol propi de postgrau UIB -60 c.ECTS):  
Conceptualització i efectes del matrimoni (1 h.)
Separació, divorci i nul·litat matrimonial: - Efectes substantius comuns (2.5 h.)

Docència UIB - Curs 2012-13 (Professora titular de Dret civil) 
Llicenciatura en DRET (Pla 1997): 2931 - Dret Civil de les Illes Balears (4.5 crèdits) 
Llicenciatura en DRET (Plan 1997): 2963 - Dret del Medi Ambient (4.5 crèdits, en línia)
Grau en Dret (Pla 2009): 20409 - Persona i Família (6 c. ECTS) 
Grau en Dret (Pla 2009): 20441 - Dret Civil de les Illes Balears (optativa 6 c. ECTS) 

*Altres. Curs 2012-13 
Curs de Dret successori (FPJ-ICAIB): Ponència: "L'hereu distribuïdor. La fidúcia successòria" (2 hores).  

Docència UIB - Curs 2011-12 (Professora titular de Dret civil) 
Llicenciatura en DRET i ADE (Pla 1997) 2924 - Dret de la Contractació Turística (4.5 crèdits)
Llicenciatura en DRET (Pla 1997): 2931 - Dret Civil de les Illes Balears (4.5 crèdits) 
Llicenciatura en DRET, BIO2, GEO2 (Plans 1997), HFJ - Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura, QUI2 (Pla 2001): 2963 - Dret del Medi Ambient (1/2 de 4.5 crèdits)
Grau en Dret (Pla 2009): 20407 - Fonts del Dret II (6 c.ECTS)

*Altres. Curs 2011-12
Màster en Pràctica jurídica: 10761 - Mòdul de Dret Públic General. Dret del Medi ambient (1 crèdit)
Màster en Gestió i Enginyeria Ambiental UIB: "Dret civil ambiental: la protecció indirecta del medi ambient "(6 hores) 

Docència UIB - Curs 2010-11 (Professora titular de Dret civil)
Llicenciatura en DRET (Pla 1997): 2931 - Dret Civil de les Illes Balears (4.5 crèdits)
Llicenciatura en DRET, BIO2, GEO2 (Plans 1997), HFJ - Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'HortOfructicultura, QUI2 (Pla 2001): 2963 - Dret del Medi Ambient (1/2 de 4.5 crèdits)  
Grau en Dret (Pla 2009): 20407 - Fonts del Dret II (6 c. ECTS)

*Altres. Curs 2010-11
Màster en Pràctica jurídica: 10761 - Mòdul de Dret Públic General. Dret del Medi ambient (1 crèdit)
Màster en Gestió de Projectes de Desenvolupament Rural Universitat de Lleida: 
Foment de les activitats turístiques (4 hores)


anar a 1998-2010