Els Dret masculí reclama el dret a que hi hagi oferta de putes per simular relacions sexuals; a que el cos femení entri al seu Dret com a "thermomix" per pastar criatures humanes, que el dret a ser pares sigui superior a l'autoritat materna extra legem ... Són les darreres conseqüències de no tenir les dones la competència absoluta sobre el propi cos i els fruits, la maternitat plena lliurement decidida, el dret de les dones a sortir del Dret. És el senyal de com s'estén, com una boira espesa, la ruptura social entre homes i dones. El nihilisme polític que acompanya la fi del patriarcat. Practicar les dones la igualtat entre nosaltres, saber-nos iguals, davant les aplicacions de les regulacions del Dret masculí i incorporar el fill al nostre feminisme són les escletxes per on arribarà una mica de claror al nihilisme que acompanya el final d'una època, la que es va iniciar amb l'Estat modern, al segle XVI.

«... son las relaciones sociales entre hombres y mujeres, con la fuerza y la palabra normativa de los primeros con respecto a las segundas, lo que hace a las mujeres impotentes para la acción. En otras palabras, la relación hombre-mujer está ya inscrita en el derecho y está en él inscrita de manera que aplasta a las mujeres.»

Lia Cigarini, La política del deseo (traducció de Milagros Rivera).


... el mal punto de partida estructural está en la monosexuación en masculino del Derecho que conocemos.

En lo relativo al trabajo, es un derecho que ignora la maternidad porque ha sido elaborado a la medida del cuerpo del hombre.

Pero ... las mujeres de hoy hemos dicho un «doble sí» al trabajo remunerado y a la maternidad, una y otra plenamente vividas, sin conciliaciones ficticias ni falsas alternativas, y este doble sí es una revolución simbólica (revolución de sentido) irreversible que lo cambia todo.

Por eso la injusticia salarial no se corrige: la necesitamos como señal de que mientras que la maternidad no entre y esté entera y libre en el sentido del trabajo, el derecho del trabajo (sin excluir otros derechos) le resultará hostil o superfluo a una mujer.

Pròleg de Milagros Rivera a: Un derecho del deseo, un derecho sexuado, de Laura Mora.

Experiència docent (1998-2016)

"La vocación es una llamada, y es la llamada lo que la convierte en una dedicación. 
Pues la enseñanza es, sin vocación, durísima de sobrellevar, con frecuencia incluso destructiva para quien se ve enredado o enredada en ella sin haber sentido su llamada. 
Como es una llamada -una llamada de las entrañas- el ser madre. 
También el ser madre es difícil de sobrellevar sin vocación, y es una esclavitud si procede de violencia ejercida por el hombre".  
M.-Milagros Rivera, "El amor es el signo".


Docència UIB - Curs 2016-17 (Professora titular de Dret civil)
Grau en Dret (Pla 2009): 20409 - Persona i Família (6 c.ECTS) 
Grau en Dret (Pla 2009): 20423 - Responsabilitat Contractual i Extracontractual (6 c.ECTS)  
Grau en Dret (Pla 2009): 20428 - Donacions i successions (6 c.ECTS) 
Grau en Dret (Pla 2009): 20441 - Dret Civil de les Illes Balears (optativa online 6 c.ECTS)  

Docència UIB - Curs 2015-16 (Professora titular de Dret civil)
Grau en Dret (Pla 2009): 20407 - Fonts del Dret II (6 c.ECTS)
Grau en Dret (Pla 2009): 20423 - Responsabilitat Contractual i Extracontractual (6 c.ECTS) 
Grau en Dret (Pla 2009): 20441 - Dret Civil de les Illes Balears (optativa 6 c. ECTS) 

Docència UIB - Curs 2014-15 (Professora titular de Dret civil)
sense docència Llicenciatura en DRET (Pla 1997): 2931 - Dret Civil de les Illes Balears (4.5 crèdits) 
Grau en Dret (Pla 2009): 20407 - Fonts del Dret II (6 c.ECTS) 
Grau en Dret i ADE (Pla 2013): 20407 - Fonts del Dret II (6 c.ECTS)
Grau en Dret (Pla 2009): 20441 - Dret Civil de les Illes Balears (optativa 6 c. ECTS)  

*Altres. Curs 2014-15  
Expert Universitari en Resolució de Conflictes Civils i Mercantils mitjançant la Mediació. Mòdul 5: Relaciones de vecindad, incluyendo la problemática del derecho real de servidumbre (3,5 hores).

Docència UIB - Curs 2013-14 (Professora titular de Dret civil)
sense docència Llicenciatura en DRET (Pla 1997): 2931 - Dret Civil de les Illes Balears (4.5 crèdits) 
Grau en Dret (Pla 2009): 20409 - Persona i Família (6 c. ECTS) 
Grau en Dret (Pla 2009): 20441 - Dret Civil de les Illes Balears (optativa 6 c. ECTS)

*Altres. Curs 2013-14 
Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família: 
10889 -  Dret del Menor i de la Família (20 hores) 
Màster en Dret de família (Títol propi de postgrau UIB -60 c.ECTS):  
Conceptualització i efectes del matrimoni (1 h.)
Separació, divorci i nul·litat matrimonial: - Efectes substantius comuns (2.5 h.)

Docència UIB - Curs 2012-13 (Professora titular de Dret civil) 
Llicenciatura en DRET (Pla 1997): 2931 - Dret Civil de les Illes Balears (4.5 crèdits) 
Llicenciatura en DRET (Plan 1997): 2963 - Dret del Medi Ambient (4.5 crèdits, en línia)
Grau en Dret (Pla 2009): 20409 - Persona i Família (6 c. ECTS) 
Grau en Dret (Pla 2009): 20441 - Dret Civil de les Illes Balears (optativa 6 c. ECTS) 

*Altres. Curs 2012-13 
Curs de Dret successori (FPJ-ICAIB): Ponència: "L'hereu distribuïdor. La fidúcia successòria" (2 hores).  

Docència UIB - Curs 2011-12 (Professora titular de Dret civil) 
Llicenciatura en DRET i ADE (Pla 1997) 2924 - Dret de la Contractació Turística (4.5 crèdits)
Llicenciatura en DRET (Pla 1997): 2931 - Dret Civil de les Illes Balears (4.5 crèdits) 
Llicenciatura en DRET, BIO2, GEO2 (Plans 1997), HFJ - Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura, QUI2 (Pla 2001): 2963 - Dret del Medi Ambient (1/2 de 4.5 crèdits)
Grau en Dret (Pla 2009): 20407 - Fonts del Dret II (6 c.ECTS)

*Altres. Curs 2011-12
Màster en Pràctica jurídica: 10761 - Mòdul de Dret Públic General. Dret del Medi ambient (1 crèdit)
Màster en Gestió i Enginyeria Ambiental UIB: "Dret civil ambiental: la protecció indirecta del medi ambient "(6 hores) 

Docència UIB - Curs 2010-11 (Professora titular de Dret civil)
Llicenciatura en DRET (Pla 1997): 2931 - Dret Civil de les Illes Balears (4.5 crèdits)
Llicenciatura en DRET, BIO2, GEO2 (Plans 1997), HFJ - Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'HortOfructicultura, QUI2 (Pla 2001): 2963 - Dret del Medi Ambient (1/2 de 4.5 crèdits)  
Grau en Dret (Pla 2009): 20407 - Fonts del Dret II (6 c. ECTS)

*Altres. Curs 2010-11
Màster en Pràctica jurídica: 10761 - Mòdul de Dret Públic General. Dret del Medi ambient (1 crèdit)
Màster en Gestió de Projectes de Desenvolupament Rural Universitat de Lleida: 
Foment de les activitats turístiques (4 hores)


anar a 1998-2010