1998-2017: El càrtel del dret civil balear ha impedit la competència en matèria civil?

Diéguez: «(...) no sé por qué una comisión tan grande para la necesidad, y la necesidad está clara, y el sentido de la reforma (...).

En fin, entrando en el tema del coste que va a tener esta reforma, supongo que el coste será cero porque, habida cuenta del prestigio, del carácter y de la cautela que se ha tomado, si tiene que ser por horas, creo que va a ser un desastre para esta comunidad autónoma».

Preguntes RGE núm. 4806/98 i 4807/98 del diputat Diéguez i Seguí i resposta de la Consellera de Funció Pública, Pilar Ferrer Vanrell. Diari del Ple del Parlament, n.º 132, 17.11.1998, p. 5578.

7. DCB. DRET PATRIMONIAL

OBLIGACIONS I CONTRACTES
1. Punt de partida
2. Els contractes agraris en general
3. El contracte de societat rural a Menorca
4. El contracte d'explotació a majoral a les Pitiüses
5. La custòdia del territori

DRETS REALS

1. Censos i alou (Mallorca)
1.1. Qüestions generals sobre el seu manteniment 
1.2. Lliçó sobre "Els censos i l'alou a la CDCIB" 

2. Estatge (Mallorca)

3. Dret d'habitació (Eivissa i Formentera)