1998-2017: El càrtel del dret civil balear ha impedit la competència en matèria civil?

Diéguez: «(...) no sé por qué una comisión tan grande para la necesidad, y la necesidad está clara, y el sentido de la reforma (...).

En fin, entrando en el tema del coste que va a tener esta reforma, supongo que el coste será cero porque, habida cuenta del prestigio, del carácter y de la cautela que se ha tomado, si tiene que ser por horas, creo que va a ser un desastre para esta comunidad autónoma».

Preguntes RGE núm. 4806/98 i 4807/98 del diputat Diéguez i Seguí i resposta de la Consellera de Funció Pública, Pilar Ferrer Vanrell. Diari del Ple del Parlament, n.º 132, 17.11.1998, p. 5578.

6. DCB. SUCCESSIONS


 
I. LA SUCCESSIÓ PER CAUSA DE MORT

1. Aspectes generals. Fonament de la successió mortis causa i tipus de successions.
2. Organització de la successió per causa de mort a les Illes Balears. Els principis successoris a la Compilació. 

 

II. ESTRUCTURA I DINÀMICA DEL PROCÉS SUCCESSORI

1. Els subjectes (causant i successor) implicats en la successió per causa de mort. 
2. Objecte de la successió per causa de mort: l'herència.  

3. Les fases del procés successori:
 • 3.1. Obertura de la successió.   
  • La capacitat per a succeir: supervivència.
 • 3.2. La vocació successòria.
  • Per títols voluntari (testament i pacte - donació, heretament-) o per títol legal. 
 • 3.3. La delació successòria.  
  • Modalitats: 
   • Delació immediata a la vocació.
   • Delació diferida.
    • Condició suspensiva. 
    • "Nascituri".
   • Delació successiva.
    • Substitucions hereditàries.
  • Pressupòsits subjectius: Indignitat successòria.
  • Herència jacent.  
  •  
 • 3.4. Adquisició. 
  • Acceptació o repudiació de l'herència.
  • Efectes de l'acceptació. 
   • Benefici d'inventari.  
  • Comunitat hereditària. 
  • Partició d'herència.
  • Col·lació.
  • Protecció del dret hereditari.

III. LA SUCCESSIÓ VOLUNTÀRIA (normativa)

  1. Vocació testamentària

 • 1.1. Teoria general. Testament i codicil (normativa).  
 • 1.2. Capacitat de testar
 • 1.3. Ineficàcia de les disposicions testamentàries.
 • 1.4. Interpretació del testament. 
 • 1.5. Execució de les disposicions testamentàries.
 • 1.6. Contingut del testament
2. Vocació contractual o paccionada.
 • 2.1. Teoria general  
 • 2.2. Donació universal de béns presents i futurs

IV. LA SUCCESSIÓ LEGAL

1. Vocació legal 

*** A propòsit de la seva proposta de reforma.

[ELS SEGÜENTS CONTINGUTS ES TROBEN A LA MEVA PUBLICACIÓ: "La sucesión intestada en las Illes Balears". Homenaje al profesor Manuel García Amigo, 2015, P. 2027.]


i. La sucesión intestada en las Illes Balears.- 
1. Normativa aplicable.- 
2. Concepto.-  

II. Regulación para las islas de Mallorca y Menorca.-  
A) Punto final a una histórica polémica.- 
B) Reglas del código civil español aplicables por remisión.-  

2. Reglas propias en materia de sucesión intestada.-  
 • a) El principio de incompatibilidad de la sucesión voluntaria con la intestada.- 
 • b) Los principios de esencialidad de la institución de heredero para la validez del testamento y de universalidad de la institución de heredero.-  

III. Regulación para las islas de Ibiza y Formentera.- 
2. Reglas propias en materia de sucesión intestada.-  
 • a) El principio de compatibilidad de la sucesión voluntaria con la intestada.- 
 • b) La no vigencia de los principios de esencialidad de la institución de heredero para la validez del testamento y de universalidad de la institución de heredero.-   
B) El usufructo legal del cónyuge viudo en concurrencia con descendientes o ascendientes en la sucesión intestada.- 
   
2. Vocació legal: La llegítima 
[ELS SEGÜENTS CONTINGUTS ES TROBEN A LA MEVA PUBLICACIÓ: La llegítima balear]
2.3. Tipus de legitimaris i quota legitimària a Eivissa i Formentera
2.4. Títol d’atribució (donació, llegat ...).
2.5. Determinació de la llegítima global i individual (computació i imputació).
2.6. Intangibilitat quantitativa.
2.7. Intangibilitat qualitativa. 
2.8. Pagament de llegítima. 
2.9. Preterició i desheretament. 

3. La reserva


*********************************