«quan hem perdut el poder del desig, l'energia del canvi, l'orientació i tot el que ens fa decidir i actuar amb aquest gaudi de l'ésser que és l'experiència de la llibertat, llavors només ens queda l'opció de triar, així o aixà.»
Luisa Muraro, L’anima del corpo. Contro l’utero in affitto (traducció personal)

6. DCB. SUCCESSIONS


 
I. LA SUCCESSIÓ PER CAUSA DE MORT

1. Aspectes generals. Fonament de la successió mortis causa i tipus de successions.
2. Organització de la successió per causa de mort a les Illes Balears. Els principis successoris a la Compilació. 

 

II. ESTRUCTURA I DINÀMICA DEL PROCÉS SUCCESSORI

1. Els subjectes (causant i successor) implicats en la successió per causa de mort. 
2. Objecte de la successió per causa de mort: l'herència.  

3. Les fases del procés successori:
 • 3.1. Obertura de la successió.   
  • La capacitat per a succeir: supervivència.
 • 3.2. La vocació successòria.
  • Per títols voluntari (testament i pacte - donació, heretament-) o per títol legal. 
 • 3.3. La delació successòria.  
  • Modalitats: 
   • Delació immediata a la vocació.
   • Delació diferida.
    • Condició suspensiva. 
    • "Nascituri".
   • Delació successiva.
    • Substitucions hereditàries.
  • Pressupòsits subjectius: Indignitat successòria.
  • Herència jacent.  
  •  
 • 3.4. Adquisició. 
  • Acceptació o repudiació de l'herència.
  • Efectes de l'acceptació. 
   • Benefici d'inventari.  
  • Comunitat hereditària. 
  • Partició d'herència.
  • Col·lació.
  • Protecció del dret hereditari.

III. LA SUCCESSIÓ VOLUNTÀRIA (normativa)

  1. Vocació testamentària

 • 1.1. Teoria general. Testament i codicil (normativa).  
 • 1.2. Capacitat de testar
 • 1.3. Ineficàcia de les disposicions testamentàries.
 • 1.4. Interpretació del testament. 
 • 1.5. Execució de les disposicions testamentàries.
 • 1.6. Contingut del testament
2. Vocació contractual o paccionada.
 • 2.1. Teoria general  
 • 2.2. Donació universal de béns presents i futurs

IV. LA SUCCESSIÓ LEGAL

1. Vocació legal 

*** A propòsit de la seva proposta de reforma.

[ELS SEGÜENTS CONTINGUTS ES TROBEN A LA MEVA PUBLICACIÓ: "La sucesión intestada en las Illes Balears". Homenaje al profesor Manuel García Amigo, 2015, P. 2027.]


i. La sucesión intestada en las Illes Balears.- 
1. Normativa aplicable.- 
2. Concepto.-  

II. Regulación para las islas de Mallorca y Menorca.-  
A) Punto final a una histórica polémica.- 
B) Reglas del código civil español aplicables por remisión.-  

2. Reglas propias en materia de sucesión intestada.-  
 • a) El principio de incompatibilidad de la sucesión voluntaria con la intestada.- 
 • b) Los principios de esencialidad de la institución de heredero para la validez del testamento y de universalidad de la institución de heredero.-  

III. Regulación para las islas de Ibiza y Formentera.- 
2. Reglas propias en materia de sucesión intestada.-  
 • a) El principio de compatibilidad de la sucesión voluntaria con la intestada.- 
 • b) La no vigencia de los principios de esencialidad de la institución de heredero para la validez del testamento y de universalidad de la institución de heredero.-   
B) El usufructo legal del cónyuge viudo en concurrencia con descendientes o ascendientes en la sucesión intestada.- 
   
2. Vocació legal: La llegítima 
[ELS SEGÜENTS CONTINGUTS ES TROBEN A LA MEVA PUBLICACIÓ: La llegítima balear]
2.3. Tipus de legitimaris i quota legitimària a Eivissa i Formentera
2.4. Títol d’atribució (donació, llegat ...).
2.5. Determinació de la llegítima global i individual (computació i imputació).
2.6. Intangibilitat quantitativa.
2.7. Intangibilitat qualitativa. 
2.8. Pagament de llegítima. 
2.9. Preterició i desheretament. 

3. La reserva


*********************************