1998-2017: El càrtel del dret civil balear ha impedit la competència en matèria civil?

Diéguez: «(...) no sé por qué una comisión tan grande para la necesidad, y la necesidad está clara, y el sentido de la reforma (...).

En fin, entrando en el tema del coste que va a tener esta reforma, supongo que el coste será cero porque, habida cuenta del prestigio, del carácter y de la cautela que se ha tomado, si tiene que ser por horas, creo que va a ser un desastre para esta comunidad autónoma».

Preguntes RGE núm. 4806/98 i 4807/98 del diputat Diéguez i Seguí i resposta de la Consellera de Funció Pública, Pilar Ferrer Vanrell. Diari del Ple del Parlament, n.º 132, 17.11.1998, p. 5578.

dimarts, 7 de març de 2017

Okupen la Seu del PP. Gènesi: I va donar-li una companya, tal com Ell, de la pròpia costella. 

Èxode: Aquest home ha de portar el seu poble de 100 empadronats, a la terra promesa: el PP.

Deuteronomi: El discurs abans de morir i els seus resultats: De 35 servents a només 20

L'apocalipsi en el congrés del PP.