1998-2017: El càrtel del dret civil balear ha impedit la competència en matèria civil?

Diéguez: «(...) no sé por qué una comisión tan grande para la necesidad, y la necesidad está clara, y el sentido de la reforma (...).

En fin, entrando en el tema del coste que va a tener esta reforma, supongo que el coste será cero porque, habida cuenta del prestigio, del carácter y de la cautela que se ha tomado, si tiene que ser por horas, creo que va a ser un desastre para esta comunidad autónoma».

Preguntes RGE núm. 4806/98 i 4807/98 del diputat Diéguez i Seguí i resposta de la Consellera de Funció Pública, Pilar Ferrer Vanrell. Diari del Ple del Parlament, n.º 132, 17.11.1998, p. 5578.

dilluns, 20 de febrer de 2017

El dret al matrimoni, un dret il·lusori, sobretot per les que queden sotmeses al dret civil balear, en un matrimoni basat en la diferència sexual.

El buidatge d'efectes de la institució del matrimoni, quan aquesta institució queda sotmesa a les regles del dret civil balear està fent il·lusori el dret fonamental al matrimoni i la protecció de la maternitat (el drets de les mares), perquè converteix la institució del matrimoni sotmès al dret civil balear en pura litúrgia; en l'entrega personal de la dona a donar fills i l'acceptació resignada de la seva pèrdua d'oportunitat econòmica.  

[«La mujer con la pata quebrada y en casa.»]

Els estralls del neo-masclisme i el neo-liberalisme en les institucions basades en la realitat dels vincles humans duen com a efecte pràctic que, sobretot la dona que és mare dins del context del matrimoni heterosexual, no tingui drets econòmics, i que les sancions que el mercat capitalista posa a la maternitat siguin cobrades, beneficiïn i enriqueixin, a l'home al que ha fet pare. 

... cuando hayas tenido tiempo de pensarlo bien, espero que comprenderás lo que he hecho. Sabes que no soy romántica. Nunca lo he sido. No busco más que un hogar confortable, y teniendo en cuenta el carácter de Collins, sus relaciones y su posición, estoy convencida de que tengo tantas probabilidades de ser feliz con él, como las que puede tener la mayoría de la gente que se casa.» 

El fet que el matrimoni sotmés al dret balear no generi cap efecte econòmic, més que la simple manutenció de present,

[Article 4 Compilació: 1. ... es considera com a contribució el treball per a la família.]

a canvi de la prestació personal de la dona que és mare, el presenta, dins l'ordenament jurídic, com a pura litúrgia, formalitat sense fons, i planteja seriosament la necessària intervenció dels òrgans estatals o suprancionals garants dels drets fonamentals dins dret civil balear, segrestat per poders fàctics. 

A més, qui queda sotmès al dret civil balear pel que fa al seu matrimoni, i que des de sempre no gaudeix d'efectes econòmics inter vius (si que ha de complir les prestacions personals); encara veu més maltractat el seu estat civil de "casada" perquè el règim matrimonial legal balear permet també la usurpació d'efectes mortis causa perquè; 
1) si queda sotmès al dret eivissenc no genera el seu matrimoni efectes econòmics mortis causa perquè no té llegítima, en contra de la concepció moderna de la família-matrimoni; 
2) si queda sotmès al dret mallorquí, el cònjuge amb veïnatge mallorquí pot forçar a la renúncia de la llegítima a l'altre.

Observem la filosofia d'una reforma liberal que pot enfonsar la social democràcia que, amb el seu darrer alè d'aire, governa a les Illes; la filosofia moral oculta (atenent al comportament que s'observa en les relacions entre sexes) és que l'home mallorquí amb fills que es casa amb dona més jove, no mallorquina, pot imposar-li la privació d'efectes matrimonials mortis causa (sabent que intervius ja no n'hi ha).

«La problemàtica ... del que s‟anomenen ... famílies reconstituïdes. Passar a posteriors núpcies comporta que el cònjuge viudo serà legitimari en la successió del seu consort premort.
... donar solució a les parelles que volen contreure matrimoni ... sense que la llei les limiti per efecte de la llegítima vidual.»

Tot això, la desigualtat entre cónjuges en funció del veïnatge civil i la discriminació del cònjuge víctima del dret civil balear, que permet que un obligui a l'altre a renunciar  a la llegítima, s'enfot d'alguns drets fonamentals, com el dret al matrimoni, i de la protecció de l'ordre públic i la seguretat jurídica que l'Estat ha de garantir en relació amb la institució del matrimoni (o ha de prescindir-se de la institució del matrimoni civil, deixant-ho en un món privat i sacramental, de lliure "lliurament" personal).