«Yo personalmente lo que voy a hacer mañana es lo que hago siempre: que es trabajar y trabajar muchísimo", ha asegurado Cifuentes.»

«Una mujer puede y debe juzgar a sus semejantas. Una mujer puede y debe hacer frente al juicio de sus semejantas.
...
El juicio de una mujer sobre su semejanta siempre la afecta y puede tener una enorme importancia, para bien o para mal, se reconozca o no. Nuestra propuesta no es soportarlo sino, al contrario, reconocer su peso y, en consecuencia, pensar y hacer realidad un régimen de relaciones sociales donde las mismas mujeres garanticen la libertad femenina».


No creas tener derechos (traducció María Cinta Montagut).

dijous, 27 de setembre de 2012

Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (als efectes del Dret civil)

LLEI ORGÀNICA 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
BOIB Núm. 32 EXT. 01-03-2007

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 9
La condició política dels illencs

1. Als efectes d’aquest Estatut, tenen la condició política de ciutadans de la comunitat autònoma els espanyols que, d’acord amb les lleis generals de l’Estat, tenguin veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis de les Illes Balears.
2. Gaudeixen dels drets polítics definits en aquest Estatut els ciutadans espanyols residents a l’estranger que hagin tingut el darrer veïnatge administratiu a les Illes Balears i acreditin aquesta condició en el consolat d’Espanya corresponent. Gaudeixen també d’aquests drets els seus descendents inscrits com a espanyols, si ho sol·liciten, en la forma que determini la llei de l’Estat.
3. Els estrangers que, tenint veïnatge a qualsevol dels municipis de les Illes Balears, adquireixin la nacionalitat espanyola queden subjectes al dret civil de les Illes Balears llevat del cas que hi manifestin voluntat en sentit contrari.
 
Article 10
Les disposicions dels poders públics de les Illes Balears

Les normes, les disposicions i el dret civil de la comunitat autònoma tenen eficàcia territorial, sense perjudici de les normes per resoldre els conflictes de lleis i de les excepcions que puguin establir-se en cada matèria.

TÍTOL III
DE LES COMPETÈNCIES DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
 
Article 30
Competències exclusives

La Comunitat Autònoma té la competència exclusiva en les matèries següents, sens perjudici del que disposa l’article 149.1 de la Constitució:
3. Ordenació del territori, incloent-hi el litoral, l’urbanisme i l’habitatge.
8. Règim d’aigües i aprofitaments hidràulics, canals i regadius. Aigües minerals i termals. (...)
9. Monts, aprofitaments forestals, vies pecuàries i pastures. Tractament especial de les zones de muntanya.
10. Agricultura i ramaderia. Qualitat, traçabilitat i condicions dels productes agrícoles i ramaders i dels productes alimentaris que se’n deriven. (...)
11. Turisme. Ordenació i planificació del sector turístic. Promoció turística. Informació turística. Oficines de promoció turística a l’exterior. Regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics. (...) 
15. Acció i benestar social. (...) Polítiques de protecció i suport a les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials. Polítiques d’atenció a persones dependents. (...)
16. Protecció social de la família, conciliació de la vida familiar i laboral.
20. Fires i mercats no internacionals.
22. Pesca i activitats recreatives en aigües interiors, cria i recollida de marisc, aqüicultura.
23. Caça. Regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics.
25. Patrimoni monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, científic i paisatgístic, sense perjudici del que disposa l’article 149.1.28a de la Constitució.
26. Cultura. Activitats artístiques i culturals. Foment i difusió de la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d’arts combinades (...).
27. Conservació, modificació i desenvolupament del dret civil propi de les Illes Balears, inclosa la determinació del seu sistema de fonts, llevat de les regles relatives a l’aplicació i l’eficàcia de les normes jurídiques, les relacions juridicocivils relatives a les formes de matrimoni, l’ordenació dels registres i dels instruments públics, les bases de les obligacions contractuals, les normes per resoldre els conflictes de lleis i la determinació de les fonts del dret de competència estatal.

dilluns, 24 de setembre de 2012

Constitució espanyola (als efectes del Dret civil balear)

Constitució espanyola
Aprovada per les Corts Generals el dia 31 d’octubre de 1978.
Ratificada per referèndum popular el dia 6 de desembre de 1978.
Sancionada per Sa Majestat el Rei Joan Carles I davant les Corts Generals el dia 27 de desembre de 1978.
Publicada en català en el Boletín Oficial del Estado
(BOE núm. 311-3, del 29.12.1978).TÍTOL VIII
De l’organització territorial de l’Estat

CAPÍTOL TERCER
De les comunitats autònomes

Article 149
1. L’Estat té competència exclusiva sobre les matèries següents:
(...)
6a. Legislació mercantil, penal i penitenciària; legislació processal, sens perjudici de les especialitats que en aquest ordre es deriven necessàriament de les particularitats del dret substantiu de les comunitats autònomes.
(...)
8a. Legislació civil, sens perjudici de la conservació, modificació i desenvolupament dels drets civils, forals o especials per part de les comunitats autònomes allà on n’hi hagi. En qualsevol cas, les regles relatives a l’aplicació i a l’eficàcia de les normes jurídiques, relacions juridicocivils relatives a les formes de matrimoni, ordenació dels registres i instruments públics, bases de les obligacions contractuals, normes per a resoldre els conflictes de lleis i la determinació de les fonts del Dret, d’acord, en aquest darrer cas, amb les normes del dret foral o especial.

(...)
3. Les matèries no atribuïdes expressament a l’Estat per aquesta Constitució podran correspondre a les comunitats autònomes en virtut dels estatuts respectius. La competència sobre les matèries que no hagin estat assumides pels estatuts d’autonomia correspondrà a l’Estat, les normes del qual prevaldran, en cas de conflicte, sobre les de les comunitats autònomes en tot allò que no hagi estat atribuït a la competència exclusiva d’aquestes darreres. En qualsevol cas, el dret estatal serà supletori del dret de les comunitats autònomes.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Segona
La declaració de majoria d’edat que conté l’article 12 d’aquesta Constitució no perjudica les situacions emparades pels drets forals en l’àmbit del dret privat.